اساتید همکار در دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

 

 

 

 

 

دکتر امیر رجب زاده

     استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر

     شماره تماس:34343410-083

rajabzadeh[at]razi.ac.ir

 

 

 

  دکتر محمود احمدی

     استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر

     شماره تماس:34343226-083

m.ahmadi[at]razi.ac.ir 

 

 

 

دکتر فرهاد مردوخی

استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر

     شماره تماس:34343236-083

 mardukhi[at]razi.ac.ir

 

 

دکتر حامد منکرسی

     استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر

     شماره تماس:34343230-083

 h.monkaresi[at]razi.ac.ir

 

 
 

 

 

 

 

 

دکتر محسن حیاتی

     استاد

 گروه مهندسی برق

     شماره تماس:34343204-083

 hayati[at]razi.ac.ir

 

 

 

  دکتر حسن مرادی چشمه بیگی

استادیار

     گروه مهندسی برق

     شماره تماس:34343214-083

hmch۱۵۸۰[at]yahoo.com 

 

 

 

دکتر محمد سجاد بیاتی

     استادیار

     گروه مهندسی برق

     شماره تماس:34343221-083

  s.bayati[at]razi.ac.ir

 

 

 

دکتر غلامرضا کریمی

     دانشیار

     گروه مهندسی برق

     شماره تماس:34343218-083

   ghkarimi[at]razi.ac.ir

 

 

 

دکتر شهرام کریمی

استادیار

     گروه مهندسی برق

     شماره تماس:34343215-083

 shahramkarimi[at]razi.ac.ir
 

 

 

 

 

دکتر محمد شریفی پور

     استادیار

     گروه مهندسی عمران

     شماره تماس:-

sharifipour[at]razi.ac.ir

 

 

دکتر حسن شرفی

     استادیار

     گروه مهندسی عمران

     شماره تماس:-

h_sharafi[at]razi.ac.ir

 

 

 

دکتر جهانگیر خزائی

استادیار

     گروه مهندسی عمران

     شماره تماس:-

j.khazaie[at]razi.ac.ir

 

 

 

دکتر محمد حاجی عزیزی

     دانشیار

     گروه مهندسی عمران

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۱۳۹۹۶

mhazizi[at]razi.ac.ir

 

 

 
 

 

 

 

 

 

دکتر حبیب اله صفرزاده

     دانشیار

     مهندسی مکانیک

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۰۰۴-۰۸۳   

hsafarzadeh[at]razi.ac.ir

 

 

دکتر جعفر جماعتی

     استادیار

     مهندسی مکانیک

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۰۰۷-۰۸۳

j.jamaati[at]razi.ac.ir

 

 

دکتر فرشاد رحیم پورجماعتی

     دانشیار

     مهندسی شیمی

     شماره تماس:34283262-083

 

 

 
  دکتر یاسر شهبازی

     دانشیار

 علوم پایه

شماره تماس: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳

 

 


دکتر میلاد مجتهدی

     استادیار

     مهندسی مواد

شماره تماس: -
m.mojtahedi[at]razi.ac.ir