انجمن های علمی

انجمن علمی فناوریهای نوین با هدف حمایت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی در دانشکده، تقویت روحیه علمی دانشجویان توانمند و نیز با فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی تمامی دانشجویان، باافتخار فعالیت خود را آغاز نموده است. ما بر آن شدهایم تا بتوانیم با بهره گیری از توانمندی و خلاقیت دانشجویان دانشکده و با حمایت دانشگاه رازی، به رشد و توسعه علمی کشورمان افزوده و موجبات افتخار برای دانشکده فناوریهای نوین را رقم بزنیم. عمده اهداف دیگر انجمن علمی به شرح زیر میباشد:

1 .جذب دانشجویان عالقه مند و خالق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیتهای علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

2 .ایجاد هسته ها و گروههای تحقیقاتی - پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی دانشجویی

3 .بهرهگیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخشهای مختلف اجتماعی و اجرایی

4 .شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده

5 .تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی

6 .همکاری با معاونت آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان

7 .همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور

8 .تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلمهای علمی- آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها

زمینه هایی که انجمن در حال حاضر در آن فعالیت دارد به شرح زیر میباشد:

1 .برگزاری کلاس های آموزش برنامه نویسی

2 .برگزاری کارگاه های آموزشی متنوع