کارشناسان دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

 

 

 

شهرام سیفی

کارشناس پژوهشی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

شماره تماس: 34343412-083

shseifi[at].razi.ac.ir

 

احمد جمشیدی

کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

شماره تماس: 34343412-083

Ahmad.jamshidi[at].gmail.com

 

 

شاپورخلیلی

مسئول دفتر دانشکده علوم و فنلوریهای نوین

شماره تماس: 34343406-083