لیست اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

  امیر رجب زاده    استادیار
  محمود احمدی    استادیار