گروه نانو فناوری

آموزش و پژوهش در حوزه نانو را می توان به دوشاخه علوم نانو و فناوری نانو تقسیم نمود. علوم نانو، مشتمل بر مطالعه بنیادین خصوصیات مواد و سیستم ها در ابعاد کمتر از میکرومتر، عموما بین 1 تا 100 نانومتر، است. مباحثی همچون غلبه رفتار کوانتومی به رفتار کلاسیک و تاثیر آن بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک در این حیطه مورد درک و پژوهش قرار می­گیرند. فناوری نانو، عبارتی عام است که زمینه ­های کاربرد آن تقریبا در تمامی شاخه های پیشین و نوین فناوری بشر توسعه می­ یابد. صنایع انرژی، رایانه و الکترونیک، زیستی، پزشکی، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز و... شاهد تاثیرات نانوفناوری در ارتقای عملکرد خود هستند. این انقلاب فناوری موجب ایجاد فرصت های شغلی جدیدی گردیده و به طبع آن برنامه های آموزش علوم و فناوری نانو از سطح دبیرستان تا دوره های دکتری گسترش یافته است. این تحولات از جمله موجب تغییر در نگرش به نحوه آموزش مهندسی شده که به ایجاد گرایش های  بین رشته ای با هدف های شغلی و کاربردی نوینی انجامیده است. دانشکده فناوری های نوین دانشگاه رازی با درک این نیاز، رسالت خود دانسته است که نقشی فعال در جهت دهی و ایجاد زیرساخت آکادمیک مورد نیاز ایفا کند. به این منظور ایجاد رشته ­های کاربردی و مورد نیاز حال و آینده کشور در حیطه نانوفناوری در این دانشکده در حال پیگیری است.