اخبار و انتصابات

راه اندازی رشته علوم اقتصادی - اقتصاد تجارت الکترونیک
راه اندازی رشته علوم اقتصادی - اقتصاد تجارت الکترونیک
دانشکده علوم و فناوریهای نوین با همکاری دانشکده علوم اجتماعی (گروه اقتصاد) نسبت به اخذ مجوزها و راه اندازی رشته علوم اقتصادی - اقتصاد تجارت الکترونیک اقدام نموده و اولین گروه از دانشجویان پذیرفته شده در این رشته از مهر ماه 1400 تحصیلات خود را...
انتقال رشته ریززیست فناوری به دانشکده علوم و فناوریهای نوین
انتقال رشته ریززیست فناوری به دانشکده علوم و فناوریهای نوین
بر اساس موافقت گروه نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و دانشکده فناوریهای نوین و بر اساس تصمیم شورای برنامه ریزی آموزش دانشگاه رشته ریز زیست فناوری به دانشکده علوم و فناوریهای نوین انتقال یافت.
اخذ موافقت قطعی رشته گرایش مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
اخذ موافقت قطعی رشته گرایش مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
دانشکده علوم و فناوریهای نوین در پی توسعه رشته های کاربردی موفق به اخذ موافقت قطعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک از شورای گسترش آموزش عالی گردید. نخستین گروه از دانشجویان پذیرفته شده در این رشته از مهر ماه 1400 تحصیلات خود را آغاز...

دستاوردها

رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی