دانشجویان دکتری دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

دانشجویان دکتری دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

گروه سیستمهای نوین کامپیوتری

گروه مهندسی انرژی

گروه نانو فناوری

بین رشته ای

سال ورودی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

1398

3 دانشجو

1 دانشجو

1 دانشجو

1 دانشجو

1 دانشجو

1399

2 دانشجو

4 دانشجو

-

-

3 دانشجو

تعداد کل دانشجویان

5 دانشجو

5 دانشجو

1 دانشجو

1 دانشجو

4 دانشجو